Thoại Sơn

Khánh thành cầu Kênh Trục, ranh ấp Vĩnh Thành - Vĩnh Thắng

Khánh thành cầu Kênh Trục, ranh ấp Vĩnh Thành - Vĩnh Thắng